GOLDBIT

POKOJE GOŚCINNE

WITAMY    OFERTA    POKOJE    DOJAZD    CENNIK    REGULAMIN

Środa Śląska
ul. Rakoszycka 2M

telefon: 695 618 194

e-mail: pokoje@goldbit.pl

POKOJE GOŚCINNE

   REGULAMIN

1.  Goście korzystający z usług noclegowych zobowiązują się do przestrzegania niniejszego regulaminu, przepisów BHP, przeciwpożarowych i sanitarnych oraz do stosowania się do wskazówek personelu w sytuacjach wyjątkowych.

2.  Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez gości zawartych w regulaminie zasad, a w przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza.

3.  W celu potwierdzenia tożsamości, goście po przyjeździe proszeni są o okazanie dokumentu z fotografią – dowodu osobistego lub paszportu. Dane osobowe gości wykorzystywane są wyłącznie do celów identyfikacyjnych i zapisywane w formie papierowej księgi meldunkowej. Dane osobowe goście nie są gromadzone w postaci elektronicznych baz danych, nie są wykorzystywane w celach marketingowych ani przekazywane osobom postronnym poza organami uprawnionymi na podstawie stosownych przepisów prawa.

4.  Właściciel może odmówić przyjęcia osoby, która podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszyła regulamin budynku, wyrządzając szkodę w mieniu obiektu lub gości albo szkodę na osobie dotyczącą gości lub innych osób w nim przebywających, albo też w inny sposób zakłóciła spokój w budynku.

5.  Pokoje wynajmowane są na doby. Doba hotelowa obowiązuje od godziny 14:00 w dniu przyjazdu i trwa do godziny 10:00 w dniu wyjazdu.

6.  Należność za pobyt pobierana jest z góry za cały czas pobytu. Na życzenie gości wystawiana jest faktura VAT. W przypadku wcześniejszego wyjazdu niż w rezerwowanym przez Państwa terminie, należność za całość pobytu nie ulega zmianie.

7.  Należność za pobyt wyliczana jest zgodnie z aktualnym cennikiem. Za pobyt dzieci do lat 4 nie są pobierane opłaty. Dzieciom w wieku 5-11 lat przysługuje zniżka 50%.

8.  Na czas pobytu pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 300 zł za pokój. Kaucja zwracana jest w dniu zakończenia pobytu, po ewentualnym zabezpieczeniu roszczeń, które to kaucja zabezpiecza.

9.  Prosimy o wcześniejszą rezerwację terminu i pokoju. Nie gwarantujemy zapewnienia zakwaterowania osobom nie posiadającym rezerwacji. Rezerwacji pokoi dokonuje się osobiście, telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu zadatku w wysokości do 30% ogólnej kwoty zamówienia na konto właściciela obiektu. Wpłata zadatku i tym samym dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza potwierdzenie akceptacji warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się dokonanie rezerwacji bez wpłaty zadatku. Zadatek jest zwracany w podwójnej wysokości w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy właściciela obiektu. Zadatek może zostać zatrzymany w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji usługi z powodu dokonującego rezerwacji gościa.

10.  Osoby odwiedzające, niezameldowane, mogą przebywać w pokojach gościnnych od godziny 8:00 do godziny 22:00.

11.  W godzinach 22:00 – 6:30 obowiązuje cisza nocna, w trakcie której zachowanie gości nie powinno zakłócać spokoju innych osób.

12.  Razem z kluczem do pokoju goście otrzymują również klucze do całego obiektu. Osoba opuszczająca obiekt zobowiązana jest każdorazowo do zamykania zarówno pokoju,jak i całego obiektu. Przed wyjściem prosimy dodatkowo o zgaszenie światła, zamknięcie okien i wyłączenie wszystkich urządzeń elektrycznych.

13.  W przypadku zgubienia kluczy, gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 50 zł.

14.  Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych powstałych z jego winy lub winy jego podopiecznych lub odwiedzających go osób. Gość powinien zawiadomić obsługę obiektu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Prosimy o nie dokonywanie napraw we własnym zakresie.

15.  Na terenie całego obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów, cygar, fajek itp. oraz przechowywania wszelkiego rodzaju zwierząt.

16.  W przypadkach serwisowych, zagrożenia bezpieczeństwa mienia lub ludzi itp. obsługa obiektu ma prawo do wejścia do wynajmowanych pokojów nawet w przypadku nieobecności gości.

17.  Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się używania urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia Pokojów Gościnnych, za wyjątkiem ładowarek telefonów komórkowych, komputerów przenośnych, suszarek do włosów i golarek elektrycznych.

18.  W przypadku dłuższych pobytów terminy wymiany pościeli i sprzątania pokojów uzgadniane są z gośćmi indywidualnie. Generalnie przyjęte jest założenie, że odbywa się to raz na tydzień oraz na każde życzenie gościa.

19.  Pokoje Gościnne nie posiadają strzeżonego parkingu. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę pojazdów należących do gości.

20.  W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie reklamacji obsłudze obiektu.

21.  Regulamin Pokoi Gościnnych GOLDBIT podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej, na widocznym miejscu w holu obiektu oraz w informatorach znajdujących się w każdym pokoju.

22.  Zapoznanie się z powyższym regulaminem jest obowiązkiem każdego z gości. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia od przestrzegania zasad w nim zawartych.

23.  W sprawach nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie właściwe przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

Pokój

Zapraszamy do korzystania z naszej oferty!